ตัวอย่างนามบัตร

01 Adl01
02 Adl02
03 Adl03
04 V08
05 Mountains
06 Mazindo Corp
07 Red
08 Modernals
09 610c
10 Undefined
11 1576494209
12 Blue
13 Green
14 Orange
15 Red
16 Teal
17 Blue
18 Green
19 Orange
20 Red
21 Blue
22 Green
23 Orange
24 Red
25 Teal
26 Newron